KARANG TARUNA

Ketua Karang Taruna : Sipan
Wakil Karang Taruna : Junaidi
Sekretaris : Dedi Handoko
Bendahara : Joko Umbarno

Anggota
1.Joko Widiyanto
2.Rubianto
3.Shodiq
4.Tomy sanjaya
5.Riyan Prasetyo
6.Sudiyono
7.Dwi Yono
8.Sektiyono
9.Ahmad Tohari
10.Sumono
11.Suwoto
12.Agus Pranoto
13.Dedi Kuswara
14.Shodiqun
15.Bayu Muhari
16.Eko Susilo
17.Syaiful Umam
18.Nurul Huda
19.Joyo Hadi
20.Kasturi